Tuesday, May 30, 2023

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން

06 February 2023, 10:41

މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން. މިއަދު އިިއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކާއި މި އަހަރު ހިންގަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފުސީލް ދެއްވި. މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން ފެއްޓެވުމުން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަން ހުރަސް އެޅި. ނަމަވެސް އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުން ބޭރުކުރުމަށްފަހު މަޖިލިސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި. ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އަދި ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވަން ވަޑައިގަންވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވަވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސްރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވަވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވަން ވަޑައިގަންވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވަވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވަވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން މެދުކަނޑާލުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހުރަސް އަޅަން ފެށުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޕޯޑިއަމް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވަވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވަވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން މެދުކަނޑާލުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާގައި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން މެދުކަނޑާލުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޕޯޑިއަމް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން ގޮނޑިކޮޅުގައި އިށީނދެވަޑައިގެން. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހެނދުނު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖްލިސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަސްވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ.