Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ޔޫރޯ 2024 ހޮނިހިރު ހާއްސަ
20 ޖޫން 2024 · ބުރާސްފަތި

ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން

11 February 2023, 17:50

މާލެ ކައިރީގައި ދަތުރު ދާނެ ފަޅު ރަށެއް ނެތުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން ދިޔަ ޝަކުވާއެއް. އެ ޝަކުވާއަށް ނިމުމެއް ގެނެސް ދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި މިއަދު ވަނީ އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި. ތަފާތު ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއެކު ހުޅުވި މި ޕިކްނިކް އައިލެންޑަކީ ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ޕިކްނިކް ހަދާލެވޭ ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ވަސީލަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ރަށެއް. މިރަށް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު. ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނަން ބޯޑު ކައްސަވާލައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރަަށު ތެރެ ބައްލަވާލައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރަަށު ތެރެ ބައްލަވާލައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އަހުމަދު އާތިފު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޫދު ކުޅިވަރު ކުޅެނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރަށު ތެރެ ބައްލަވާލައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޮލީ ކުޅުއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޮލީ ކުޅުއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ހުޅުވުން: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދާން ތަރައްގީކުރި ކ. ކުޑަގިރި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގައި ނައިބު ރައީސާ ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީ