Tuesday, May 30, 2023

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ގެ ތެރެއިން

09 March 2023, 14:46

ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގެ މެސޭ ބާލިންގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ، އިންޓަނޭޝަނަލް ޓުއަރިޒަމް ބޯސޭ (އައިޓިބީ) ބާލިން އަކީ ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް އެންމެ ބޮޑު ފެއާ. މި ފެއާއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު އިއްޔެ ޒިޔާރަތްކުރެއްވި. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރާއި އެ އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އިސްމާއިލް ހިލްމީގެ ދެކަނބަލުންނާއި ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޝާން ޝާކިރު ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ރައީސް ސޯލިހު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" އެޓްމޮސްފިއާ ރިސޯޓްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ސަލިލް ޕަނިގްރާހި އާ ރައީސް ސޯލިހާ ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ދިވެހި ޑާންސް ގްރޫޕަކުން ނެށުމެއް ހުށަހަޅަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ދިވެހި ޑާންސް ގްރޫޕަކުން ނެށުމެއް ހުށަހަޅަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރައީސް ސޯލިހާ ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ރައީސް ސޯލިހާއެކު މީހަކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ބްރެނިއާ ކޮއްޓަފަރު ރިސޯޓުގެ އޯނަރު އަލީ ޒާހިރު އާއި އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއަކާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" މިއުޒިކް ޝޯ ހުށަހަޅައިދިން ކަބާންސް ބޭންޑާއެކު ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ހަވީރުގައި" ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް