Thursday, October 21, 2021

ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް

12 August 2021, 00:56

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ހިންގާ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހިނގަމުންދާ އެކިއެކި ކަންކަމާއި އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރި ގިނަ ސުވާލުތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ޖަވާބުދެއްވި. ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު ވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ނޫސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް