Thursday, October 21, 2021

ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް

14 August 2021, 15:24

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ ސައިފު އަލީ ޚާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރު އަދި ދެ ކުދިންނާއެކު މިއަދު ވަނީ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ އައިސްފައި. ސައިފުގެ 52 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އައި މިދަތުރުގައި އެ މީހުން މަޑުކުރަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ހިމެނޭ ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގައި. ފޮޓޯތައް: ހުރިހާ

ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓަށް ލޯންޗްގައި ނައްޓާލަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ
ސައިފު އާއި ކަރީނާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް
ކަރީނާ އާއި ސައިފް ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗަށް އަރަނީ. ފޮޓޯ | ހުރިހާ