Sunday, May 22, 2022

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ

04 September 2021, 00:10

ކޮވިޑާ ހެދި ސިޔާސީ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން މެދުކަނޑާލައި އޮތުމަށްފަހު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ އެތައް ސަތޭކަ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައި. މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެއްކެވި އެ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުން ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯތައް: ޕީޕީއެމް މީޑިއާ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ހާޒިރުވި ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވައިޒަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބުދެނީ ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބުދެނީ ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާލޭގެ މޭޔަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައިސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބުދެނީ ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބުދެނީ ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަލަށް ސޮއިކުރި މެމްބަރަކު ފޯމް ހަވާލުކުރަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާލެ ސިޓީގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބު ދެނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބު ދެނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ހާޒިރުވި ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް