Sunday, May 22, 2022

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް

11 September 2021, 00:45

މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް މަޑުޖައްސާލައި އޮތުމަށްފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެތައް ސަޕޯޓަރުންތަކެއް މިއަދު ވަނީ މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާފައި. މި ސުލްހަވެރި މުޒާރާގެ ބައިވެރިންނަށް މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި އެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ ފުލުހުން ވަނީ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބަންދުކޮށްފައި. މި މުޒާހަރާ މާލޭގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ. ފޮޓޯ:

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭގައި ހުންނަވައި ހިތްވަރު އަތުން އިޝާރާތްކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ހިނގަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ހިނގަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ހިނގަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ހިނގަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ހިނގަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ހިނގަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ފުލުހުން ހުރަސްއަޅަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ބޯޑު ހިފައިގެން މުޒާހަރާކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ބޯޑު ހިފައިގެން މުޒާހަރާކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ބޯޑު ހިފައިގެން މުޒާހަރާކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ބޯޑު ހިފައިގެން މުޒާހަރާކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ފުލުހުން ހުރަސްއަޅަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން މަގުމަތީގައި ބޯޑު ހިފައިގެން މުޒާހަރާކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭ ބަންދުގައި ހުންވައި ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކުރައްވަނީ . ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭ ބަންދުގައި ހުންވައި ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ގައުމީ ދިދަ ވިހުރުވަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭ ބަންދުގައި ހުންވައި ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭގައި ހުންނަވައިގެން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ދިދަ ވިހުރުވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން މަގުމައްޗަށް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޭގައި ހުންނަވައިގެން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ދިދަ ވިހުރުވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް