Sunday, May 22, 2022

އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން

25 September 2021, 16:44

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތާރީހުގައި އެންމެ ދޮށީ ޕާޓީއަކީ ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ). މިއީ އެ ޕާޓީގެ ތާރީހުގައި ބާއްވާ އެތެރޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބު. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ކުރިޔަށްދާއިރު އެ ޕާޓީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެބައިވެފައި. އެގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފެކްޝަނަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ވެސް އިންތިހާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންތަކެއް ވާދަކުރޭ.
މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ 90،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ. މިގޮތުން 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި.

އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި ވޯޓާސް ލިސްޓް ޗެކްކުރަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި ވޯޓާސް ލިސްޓް ޗެކްކުރަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސްއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި ވޯޓާސް ލިސްޓް ޗެކްކުރަނީ. މި އިންތިހާބުގައި 97 ދާއިރާއަކަށް 730 ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު