Tuesday, May 30, 2023

ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

01 December 2021, 22:03

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނޮވެމްބަރު 28، 2019 ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްޔެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމާ ގުޅިގެން ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕާއެކު އާއްމުން މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ޕީޕީއެމް އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލުގައި.

ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް