Monday, August 15, 2022

ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި "ކޮތަރު ކޮށި" ޖަލްސާ

11 December 2021, 19:46

ޕީޕީއެމް އިން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ "ހިޔާ" ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާއަށް އެޗްޑީސީ އާއި ސަރުކާރުން ހުރަސް އެޅުމުން ވަނީ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާފައި. ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންދިޔައިރު އެ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންނާއި އެ ޕާޓީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. މި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަށާއި ހިޔާ ފްލެޓް ކުރިން ލިބުނު ބައެއް މީހުންނަށް ނުދޭން ނިންމުމުން އެކަމަށް ވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެފައި. ފޮޓޯތައް: ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ޖަމާވެފައި. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ޖަމާވެފައި. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި
"ކޮތަރު ކޮށި"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް