Thursday, January 20, 2022

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން

13 December 2021, 11:28

މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު. އަދި މި މަޝްރޫއޫގައި އެރަށުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ހިލަ ޖަހައިގެން ތޮށި ލެވިގެންދާނެ. ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށުގެ މަސައްކަތް 606 ދުވަހު ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރީ 300 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް.

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރޭ ސޮއިކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް އިއްޔެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް އިއްޔެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް އިއްޔެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް އިއްޔެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އިއްޔެ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓުގައި. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނައިބު ރައީސާއި ބައެއް ވަޒީރުން ފުވައްމުލަކަށް އިއްޔެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް