Monday, August 15, 2022

ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު

23 December 2021, 11:03

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދައުތަކަށް އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވެސް ސޮއިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވޭ. ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް އަރުވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް އަރުވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް އަރުވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް އަރުވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ ރައީސް އޮފީހުގައި މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް