Thursday, January 20, 2022

ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި

14 January 2022, 12:54

ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް (ނޯޑް)ގައި ފުވައްމުލަކަށް ދިޔައީ ފެމުނު މިޔަރު ބަލަން ޑައިވްކުރަން. މޯޑަޝޯވް އާއި އޭނާގެ އެކުވެރިންތަކެއް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވެސް އެ ރަށަށް ދިޔަ. ޑައިވްކުރަން މަގުބޫލު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް މިހާރު ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައި. ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)

ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނާއި އޭނާގެ ސުޕަ ޔޮޓް ފުވައްމުލަކުގައި
ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެލެކްސީ މޯޑަޝޮވް، އޭނާގެ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ސުޕަ ޔޮޓް "ނޯޑް" މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަލީ (އަޖާއިބު)