Sunday, May 22, 2022

ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ

12 April 2022, 21:12

ދެކުނުގެ މަސްވެރިކަން މިދުވަސްވަރު އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅުވެ، ބާނާ މަސް މިފްކޯގެ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އިން ގަންނަ މިންވަރު ވަނީ ދޯންޏަކުން ފަސް ޓަނަށް މަދުކޮށްފައި. މިކަމާ ގުޅިގެން ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި. އަދި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މިފްކޯގައި އެދެމުން ވެސް އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބުމުން މިއަދު ކޫއްޑޫގައި މުޒާހަރާކޮށް، އެތަނުގެ އޮޕަރޭޝަން ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައި. ފޮޓޯ: މަސްވެރިން ޕޭޖް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ

ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަނީ. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރާއި ފުލުހުން ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރާއި ފުލުހުން ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަނީ. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަނީ. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަނީ. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަނީ. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަނީ. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަން ދޯނިތައް ފަޅުގައި. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަން ދޯނިތައް ފަޅުގައި. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް
ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ކޫއްޑޫގައި ކުރާ މުޒާހަރާ
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް މިފްކޯ އިން ނުގަންނާތީ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަން ދޯނިތައް ފަޅުގައި. މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވެ، ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވާލި. ފޮޓޯ: ދިވެހި މަސްވެރިން ޕޭޖް