Sunday, May 22, 2022

27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި

29 April 2022, 15:39

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ހަރާމް އާއި މަދީނާގެ މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދާއި ދަމު ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވެ، އެ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލައިފި.

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި ރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ތެރޭގައި އަންނަ އޮނަހިރި ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް، 27 ވިލޭރެއަކީ ލައިލަތުލް ގަދްރި ކަމަށް ގިނަ އިލްމުވެރިން ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ ރޭ ކަމަށްވާތީ، 27 ވިލޭރޭގެ އަޅުކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބައިވެރިވޭ.

27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
މި ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ މައްކާ ހަރަމްފުޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
މި ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ މައްކާ ހަރަމްފުޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
މި ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ މައްކާ ހަރަމްފުޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
މި ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ މައްކާ ހަރަމްފުޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
މި ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ މައްކާ ހަރަމްފުޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
މި ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ މައްކާ ހަރަމްފުޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
މި ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ މައްކާ ހަރަމްފުޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
ދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
ދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
27 ވިލޭރޭ ދެ ހަރަމްފުޅު ފުރާލާފައި
ދެއްގެ ބަޔަކު އަޅުކަން ކުރަނީ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި 27 ވިލޭރޭ ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން