Sunday, May 22, 2022

ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު

01 May 2022, 13:03

ރޯދަމަސް މިއަދު ނިމޭއިރު އަދިވެސް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެންނަނީ އަދިވެސް ވަރަށް ކާރުބާރު ބޮޑުކޮށް އުޅޭ މަންޒަރު. އީދު ޗުއްޓީއަށް އެތައް ބަޔަކު އެކި ތަންތަނަށް ވަނީ ފުރަން ފަށާފައި. އަދި ރޯދަ މަހު އެންމެ ބިޒީވި މާލޭގެ މަރުކޭޓު ސަރަހައްދު މިހާރު ފެންނަނީ ހިމޭން ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި. ފޮޓޯތައް: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ

ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯދަވީއްލަން ތައްޔާރުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތަކެއް. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ބިދޭސީންތަކެއް މާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯދަވީއްލަން ތައްޔާރުވެގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ވެހިކަލް ދުއްވަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ ޓްރެކްގައި ކުދިންތަކެއް ފަތަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފުލުހުން ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ކޮތަރަށް ކާންދެނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަރުކާރީތަކެއް. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ކޮތަރަށް ކާންދެނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފުލުހުން ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު ކުޑަކުދިންނާއެކު މަޑިއަރުވަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު ކުޑަކުދިންނާއެކު މަޑިއަރުވަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
ރޯދަމަސް ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މާލެތެރެ ކާރުބާރު ބޮޑު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯދަވީއްލަން ތައްޔާރުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ