Sunday, May 22, 2022

މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް

02 May 2022, 21:41

ދެ އަހަރަށް ފަހު މާލޭގެ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް ބާއްވާފައި. މާލޭގައި މި ޖަމާއަތް ބޭއްވީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގަ އާއި ހުޅުމާލޭ ސްޓޭޑިއަމްގައި. މި ދެތަނަށް ވެސް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ހާޒިރުވި. ފޮޓޯތައް: އަބްދުﷲ އަބީދު އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ދެ އަންހެނަކު އީދު ތަހުނިޔާ ކިޔަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ދެ މީހަކު އީދު ތަހުނިޔާ ކިޔަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ މީހުން ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން މިސްކިތުން ފައިބަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ބަޔަކު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ބަޔަކު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ބަޔަކު މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދުގެ ހުތުބާ ޝެއިޚް އަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވެދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ނުކުންނަނީ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
މާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
މާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
މާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ޝެއިޚް އަހުމަދު ސަމީރު ހުތުބާ ވިދާޅުވެދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
މާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
މާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ބޭއްވި އީދު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިތުރު އީދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާއަތް
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިއަދު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު | ހުރިހާ