Sunday, October 02, 2022

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ

18 July 2022, 01:16

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންތައް ހިމެނޭ ޖަމިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން ބޭއްވި ހަފުލާ އޮތީ، މަޓީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކުގެ އަމިއްލަ ރިސޯޓު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި. މަޓީގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޖަމިއްޔާ. ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ދައުރު ބޮޑު. ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއަށް ރައީސް އާއި މަޓީގެ އިސްވެރިން ވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސިމްޑީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ހަނދާނީ ފިލައާ ހަވާލުވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަންޓްރެވަލް އަހުމަދު ސިޔާމް ހަނދާނީ ފިލައާ ހަވާލުވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޓީއެމްއޭގެ ސީއީއޯ އޭޔޫ އެމް ފައުޒީ ހަނދާނީ ފިލައާ ހަވާލުވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކްރައުން ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހަނދާނީ ފިލައާ ހަވާލުވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މަޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަހުމަދު ނަޒީރަށް ދިން ހަނދާނީ ފިލައާއެކު. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މަޓީގެ ޗެއާމަން އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކަށް ދިން ހަނދާނީ ފިލައާއެކު. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މަޓީގެ ވައިސް ޗެއާމަން އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސެއިން އަފީފު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް ސޯލިހާއި މަޓީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މަޓީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މަޓީގެ ވައިސް ޗެއާމަން އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ރާއްޖޭ ޓޫރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ހަފްލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން އިއްޔެ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަގުވަޒަންކުރަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް