Sunday, October 02, 2022

މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

13 August 2022, 00:48

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގައި މިއަހަރަކީ ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް މިވަނީ ވެފައި. ކޮވިޑާއި ޔޫކްރޭންގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ލޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޖުމްލަ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން މިހާރު ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި. ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ސަރުކާރުން ދެކެނީ މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް. އަދި ސަރުކާރުން ލަފާކުރަނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 1.6 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ ކަމަށް.
ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ހަމަވުމުން އެކަން ފާހަގަކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ވަނީ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވާފައި. މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓުގެ ގޮތުގައި ހޮވުނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ. ފޮޓޯތައް: އެމްއޭސީއެލް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރުގައި. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ އެމްއޭސީއެލް އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިސްވެރިން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރުގައި. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާއަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަހުޖޫބު ޝުޖާއު މިއަދު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑެނިއެލާ ކިލްނަރޯވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހޫނު މަރުހަބާ ކިޔަނީ. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް