Tuesday, November 30, 2021
ޖަލު ހުކުމް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެއްޖެ
11 hours ago
ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީސް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކައިރީގައި ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ހައްގަށް ނަސްރު ދެއްވާނެ ކަމަށް އަބަދުވެސް ޔަގީންކުރައްވާ ކަމަށް
ހުކުމުން އެނގިގެން ދިޔައީ ޕީޕީއެމް އިން ދުވަހަކު ވެސް ގައުމަށް ހިޔާނާތްތެރިއެއް ނުވާނެކަން: ޣައްސާން
ހުރިހާ މިހާރު
މިހާރު ކިޔާލަން