ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު 17 ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ.

އަލަށް އައްޔަންކުރި 17 ނައިބުންނާއެކު މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61 ނައިބުން މިވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމަށް ވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިބްރާހީމް ޝާޒް ހަބީބު، ހ. ޖާވާ

ހޯމް މިނިސްޓްރީ

އަމާނީ މުޙައްމަދު، މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީސައިޑް، ލ.ގަން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އާމިނަތު ނާޒިމާ، ހ. ފައިންޕާކް

އާމިނަތު މާރިޔާ، މ. ހަވާއީ

ޝަޖާޙު ފިރާހު، ސައުދީމަންޒިލް، ހއ. ބާރަށް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

އަލީ ނާސީރު، ހަވާސާ، ލ. މާބައިދޫ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ނާޝިމާ އަބްދުއްލަތީފް، މ. ލައިޓުޝެޑޯ

އިބްރާހީމް ސުއޫދު، ބޮޑުކެކުރިމާގެ، ހއ. ބާރަށް

އަޝްހަދު ސައީދު، އަބުގަސްދޮށުގެ، ގއ. ދެއްވަދޫ

ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ހަސްމާ ހަސަންމަނިކު، ދެރަހަ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

އާމިނަތު ނަމްޒާ، މ. ހަނީކޯމްބް

އާމިނަތު އިސްމާއީލް، މ. ޗާލޮޓް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

އަޒުހަރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ސީނާޒް، ގދ. މަޑަވެލި

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

އިބްރާހީމް ޔާސިރު، ވ. އެލަމް

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން

އާމިނަތު ޝަޝީ، މ. ހާފުސް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

މަރްޔަމް ޝިއުނާ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 02-3-160

ލޯކަލް ގަވާމެންޓް މިނިސްޓްރީ

އިބްރާހީމް ފަޔާޒް، މ. މެރީޑްރީމް