ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެމްއާރުއެމްގައި ގާނޫނުގައި ބުނާ 3،000 މެމްބަރުން ހަމަނުވެގެން ދެ ވަނަ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށް ފަހު ޕާޓީ އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު މުރާޖާ ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އީސީ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ގާނޫނުގައިވާ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަކުރަން އެމްއާރުއެމްއަށް މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ދިން ދެވަނަ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހަށެވެ. ފުރަތަމަ ނޯޓިސް ދިނީ 2022 ގަ އެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަނުވެގެން ތިން މަސް ދިން ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭރު އެމްއާރުއެމް ހިމެނުނަސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުން ހަމަކުރި އެވެ. އެހެންވެ ޕާޓީ އުވުމުގެ ބިރު ފިލީ އެވެ.

އީސީން ބުނި ގޮތުގައި އެމްއާރުއެމަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ނޯޓިސް ފޮނުވީ ފެބުރުއަރީ 22 ގަ އެވެ. އަދަދު ހަމަކުރަން ދިން މުއްދަތުގައި އެކަން ނުވެއްޖެ ނަމަ އޮންނާނީ ޕާޓީ އުވާލުން ކަމަށް އީސީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ މައްސަލަ އެމްއާރުއެމް އިން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ގައި ބުނެފައި ވަނީ ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމްއާރްއެމް އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސް ކުރުމަށާއި އެމްއާރްއެމް އުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެމްއާރުއެމްއިން ބުނެފައި ވަނީ ޕާޓީ އުވާލުމާ ގުޅޭ އެހެން މައްސަލައެއް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ކޯޓުން އީސީގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީ އާއި މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ ސިވިލްކޯޓުގެ އަމުރު މުރާޖާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުވާލަން އިލެކްޝަނުން ނިންމުމުން އެކަން އަލުން ބަލާ މުރާޖާ ކޮށްދިނުމާށް އެ ޕާޓީން ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އެދިފައި ވެއެވެ.

މިއީ ރައީސް މައުމޫން އުފެއްދެވި ތިން ވަނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ގަރާރަކުން 2005 ގައި ދިނުމުން އެމަނިކުފާނު އުފެއްދެވީ ޑީއާރުޕީ އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ހިންގުމުގައި، އޭރު ހުންނެވި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީއާ ދެމެދު އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުމާ ހެދި އުފެއްދެވީ ޕީޕީއެމް އެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް ދޫކޮށްލަން މައުމޫނަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ، ކޮއްކޯފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ދެމެދު އުފެދުނު ސިޔާސީ ކޯޅުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.