ބަނޑަށް ތަދުވެ ހޮޑުލާތީ، ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އިއްޔެ ދައްކަން ގެންދިޔަ ސަދާ ސައުދުﷲ މަރުވީ ހޮސްޕިޓަލުން ޖެހި އިންޖެކްޝަންގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި މިއީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ހިނގި ކަމެއް ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ސަދާ ބަނޑަށް ތަދުވެ، ހޮޑުލާތީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ ހެނދުނު ކަމަށާއި އިންޖެކްޝަން ޖެހީ 5:15 ހާއިރު ކަމަށްވެ އެވެ.

"އެ ކުއްޖާ އިއްޔެ މެންދުރު ވެސް މީހުންނާ ރީތިކޮށް މީހުންނާ ވާހަކަދައްކާ ހެދި. ބަނޑަށް ތަދުވެ ހޮޑުލާތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން އިންޖެކްޝަން ޖެހީ އެއްވެސް އެއްވެސް ބޭހަކަށް އެލާޖިކްތޯ ވެސް ބަލާނުލައި،" އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ސައުދުﷲ އަހުމަދު ހަސަން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ސަދާ އެއްވެސް ބޭހަކަށް އެލާޖިކްތޯ ވެސް އެހީ ސިރިންޖް ކެނިއުލާއަށް ގުޅައި އިންޖެކްޝަން ޖެހި ފަހުން ކަމަށެވެ. އަދި ސަދާއަކީ ޖީސިކްސް ޕީޑީ ޑިފިޝިއަންސީ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އެހެންވުމުން ވަރަށް ގިނަ ބޭސްތަކަށް އެލާޖިކްވާނެ ކަން ޑޮކްޓަރަށް އެނގެންވާނެ ކަމަށް ވެސް ސައުދު ބުންޏެވެ.

"އެ ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިއިރު ހުރިހާ ފައިލްތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ. ސަދާ ގަޔަށް ޖެހީ ކޮން އިންޖެކްޝަނެއް ކަމެއް އަދިވެސް ނޭނގެ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސައުދު ބުނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގަޔަށް އިންޖެކްޝަން ޖެހުމާއެކު މާގިނައިރުތަކެއް ހުއްޓުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެ ކުއްޖާ މަރުވީ ހޮސްޕިޓަލުން ޖެހި އިންޖެކްޝަންގެ ސަބަބުން. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ދޫކޮށްލާ ގޮތަކަށް ނޫން. މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޕްރެޝަރު ވެސް ކުރާނަން،" ސައުދު ބުންޏެވެ. "މިއީ ސީދާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ގެއްލުނު ފުރާނައެއް."

ސަދާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ފަރުވާދިނުމުގައި އަމަލުކުރި އުސޫލާއި އެކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހިއްސާކުރަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުންޏެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވެސް ބުންޏެވެ.

ސަދާ މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ އަދަަދެއްގެ ބަޔަކު ރޭ އެ ހޮސްޕިޓަލް ދޮށަށް ޖަމާވެ އަޑު އުފުލި އެވެ. އަދި މިއަދު ހަވީރު ވެސް މިރަށު މާނޭރެ ފަންނުގައި ވެސް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އަޑު އުފުލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ އެއްވުން ރޫޅާލައިފަ އެވެ.

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުން ބޮޑެތި ހާދިސާތަކެއް އެތައް ފަހަރަކު ހިނގާފައިވެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު ވެސް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުގައި ހިދުމަތް ދޭން ތިބޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރެ އެވެ.