ފުވައްމުލަކުގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

އެ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ނިޔާޒީ އާއި އެކު ޕާލިމެންޓް މެމްބަރު އޮފް ސެންޓްރަލް ފުވައްމުލައް ކޮންސިސްޓެންސީ ހުސެއިން މުހައްމަދު ދީދީގެ އިތުރުން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޕޮލިހުންނާއި، އެ ސިޓީގައި ހުންނަ ފެނަކަ ކޯޕޮރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބްރާންޗްގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ފުވައްމުލައް ސްކޫލް އަދި ހާފިޒް އަހްމަދު ސްކޫލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ގެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި މާލީގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުގެ ދަތިތަކަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ދަތިކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި މަރުކަޒީ އިދާރީ ނިންމުންތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ވާހަކަދައްކާފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޕާފޯމެންސް ބޭސްޑް ބަޖެޓިން ތައާރަފްވުމާއެކު އަންނަން އޮތް އަހަރުތަކުގައި، ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި އޭގެ ނަތީޖާ 2022 ވަނަ އަހަރު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ.