Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ސިޔާސީ ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
16 އޭޕްރިލް 2024 · އަންގާރަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)


ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލްއަށް މިދިޔަ އަހަރު ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް 2 ހަފްތާ ކުރިން
BML ah midhiya aharu 2 billion rufiyaa ge bodu faidhaa eh libijje
123...15