Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
30 މެއި 2024 · ބުރާސްފަތި

އެމްޑީޕީ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސްގެ އުއްމީދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި މަޖިލީހަށްވުން 1 ދުވަސް ކުރިން
Raees ge ummeedhakee mi majilihakee rayyithunnah emme faidhaa huri majileehakah vun
123...63