Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ސިޔާސީ ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
16 އޭޕްރިލް 2024 · އަންގާރަ

ސުޕްރީމް ކޯޓު


ޖުޑިޝަރީ
ޖުޑިޝަރީގައި ވެސް އޮތީ މަގާމުގެ އުއްމީދު: ޑރ. ޖަމީލް 3 ހަފްތާ ކުރިން
Judiciary gai ves othee magaamuge ummeeedhaai vaadhaverikamuge jaraaseemu: Dr. Jamee
123...8