Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ޔޫރޯ 2024 ހޮނިހިރު ހާއްސަ
20 ޖޫން 2024 · ބުރާސްފަތި

އާބަންކޯ


ރާއްޖެ މިއަދު
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް އަޅަނީ 5 މަސް ކުރިން
Hulhumale' 2 vana fiyavaheega 150 meehun ge jaagaige vaguthee miskitheh alhanee
123...5