Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ސިޔާސީ ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
16 އޭޕްރިލް 2024 · އަންގާރަ

ރޯދަ މަލާފަތް


ރޯދައިގެ ސިއްހަތު
ރޯދަ ހިފުން: ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ގިނަ ފައިދާތަކެއް! 3 ހަފްތާ ކުރިން
Roadha hifun: Nafsaanee gothun ves gina faidhaa thakeh!
1234